Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej pn. „Targowisko przyszłości”przy ul. Głogowskiej I edycja.

 Wyniki konkursu

Regulamin konkursu
Z-1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
Z-2 Oświadczenie uczestnika konkursu 
Z-3 Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące spełnienia warunków udziału 
Z-4 Wykaz usług na spełnienie warunku zdolności zawodowej (doświadczenie) 
Z-5 Oświadczenie uczestnika konkursu, że będzie spełniał warunek zdolności zawodowej  
Z-6 Oświadczenie uczestnika konkursu 
Z-7 Oświadczenie uczestnika konkursu 
Z-8a Zobowiązanie uczestnika konkursu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Z-8b Zobowiązanie uczestnika konkursu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Z-9 Karta z numerem uczestnika do konkursu architektoniczny na opracowanie koncepcji 
Z-10 Mapka określająca dokładny zakres terytorialny koncepcji
Z-11_Zapisy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
e-mapa
pełna treść studium
ST 1
ST 2
ST 3
ST 4
załącznik graficzny – wycinek
załącznik graficzny – legenda
Z-12 Zapisy wykonanych przez Zamawiającego badań geologicznych podłoża gruntowego
Z-13 Kopia mapy zasadniczej 
Z-14 Kopia mapy ewidencyjnej
Z-15 Mapa do celów projektowych
Z-16 Mapka poglądowa zasięgu terytorialnego targowiska z sugerowanym schematem
Z-17 Mapka poglądowa z zaznaczonymi budowlami i budynkami do wyburzenia, pozostawienia lub modernizacji
Z-18 Schemat usytuowania wraz z wykazem wydzielonych miejsc handlowych zamkniętych i wydzielonych miejsc otwartych na terenie targowiska przy ul. Głogowskiej
Z-19 Mapka poglądowa z usytuowanym Miejskim Punktem Elektroodpadów
Z-20 Projekt istniejącej wiaty handlowej na sektorze nr 6 
Z-21 Istotne warunki przyszłej umowy na projektowanie pierwszego etapu – sektora