Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015r. zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Centrum Rozwoju Komunalnego SA uchwałą dnia 28 czerwca 2016r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 84.587.088,91 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 48.361,11 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 1.551.124,98 zł
III. Należności długoterminowe – 700,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 82.958.326,26 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -28.569,56 zł

B. Aktywa obrotowe 227.370,33 zł

I. Zapasy -2.000,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 58.314,92 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 135.539,88 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 31.515,53 zł

Razem majątek 84.814.459,24